Norway

OSLO

OSLO

Glenn Jarle jordheim

Kyusho Norway Chief inst

Okuden level Kyusho Denmark

8.Dan Krav Maga

Systema Vasiljef

Reiki Master


 

OSLO

OSLO

Morten Tærud

Kyusho Trainer

Shoden level Kyusho Denmark

3.Dan Krav Maga

Mutai

Reiki 2